1. Akita x Boxer = Boxita

Akita x Boxer
Source

2. American Bulldog x Akita = Bullkita

American Bulldog x Akita
Source

3. Akita x Golden Retriever = Golden Akita

Akita x Golden Retriever
Source

4. Akita x Siberian Husky = Huskita

Akita x Siberian Husky
Source

5. Labrador Retriever x Akita = Labrakita

Labrador Retriever x Akita
Source

6. Neapolitan Mastiff x Akita = Nekita

Neapolitan Mastiff x Akita
Source

7. Akita x Poodle = Pookita

Pookita
Source

8. Akita x German Shepherd Dog = Shepkita

Akita x German Shepherd Dog
Source

9. Akita x American Pit Bull Terrier

Akita American Pit Bull Terrier cross breed
Source

[fbcomments]